ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS A RENDEZVÉNYEK HÁZIRENDJE

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

-RENDEZVÉNYEK-

Adatkezelő: Dataprotection.eu Kft. 1029 Budapest Gyöngyvér u. 37.

Adatvédelmi felelősünk: Dr. Soós Andrea Klára, adatvedelem@dataprotection.eu

Bővebb információ, panasz: info@dataprotection.eu

Az adatkezelési azonosítószámok beszerzése folyamatban van.

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Info. tv. 20. § elvárásainak megfelelően.

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató az adatkezelő által megrendezésre kerülő események, oktatások, rendezvények (video vagy élő), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.  
 2. Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen tájékoztató (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.
 3. A tájékoztató egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
 4. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával az adott rendezvényen történő adatkezeléshez járul hozzá, minden más esetben külön hozzájárulás alapján történik az adatkezelés.
 5. Az adatok fizikai tárolásának helye: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.


II. Alapelvek

 1. Az adatkezelő a felhasználóktól kapott, gyűjtött (jelen tájékoztatóban részletezett) személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A rendezvény résztvevőinek adatait a Dataprotection.eu Kft. kizárólag az ügyfél / felhasználó/érdeklődő jelen és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a Dataprotection.eu Kft. tartozó társaságok az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 
 5. A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1.Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 
(i)az ügyfél / felhasználó / érdeklődő azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól férdeklődőtől való megkülönböztetése;

(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése, kiegészítő információk küldése

(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

(vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);

(vii) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

(viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások;

(ix) klubtagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

(x) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 • 2.A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3.A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel.

4.Egyes kiegészítő szolgáltatásokra kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

5.A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet.

6.Cookie elhelyezése nem történik.


III. Korlátozások

 1. A 18. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, azonban újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

IV. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
 3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
 4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B. Tájékoztatás kérése

 1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
 2. Az adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Info törvény szerinti esetekben.
 2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

V. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

VI. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Adatfeldolgozónk: Host Europe GmbH, Welserstr. 14, 51149 Köln, Németország

Továbbított adatok köre: név, e-mail cím

 Budapest, 2016. november 17.


RENDEZVÉNYEINK HÁZIRENDJE

-Dataprotection.eu Kft. rendezvényei-

Pontosság

Rendezvényeink időbeosztása szoros, ezért kiemelten fontos, hogy az előadások kezdetekor mindenki helyet foglaljon. Az előadótermek ajtajait az előadások kezdetekor bezárjuk annak érdekében, hogy az előadó és a közönség is zavartalanul vegyen részt az eseményen.

Kitűzők

A regisztrációkor megkapott kitűzőt a konferencia teljes időtartama alatt viselni kell. A kitűző nevet és cégnevet tartalmaz. A résztvevő kérésére csak a keresztnév és a kezdőbetű kerül a kitűzőre.

Csend és helyes magatartás

Az előadások alatt a konferenciateremben a készülékek elnémítását kérjük.

A nem megfelelő viselkedésű résztvevőket távozásra szólítjuk fel.

Felvételek

Az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos.

Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett.

A konferencia alatt a szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. A fotózást nem engedélyezők “no photo” kitűzőt igényelhetnek. A „no photo” kitűzőt nem viselő résztvevők esetében a hozzájárulást vélelmezzük.

A képeket publikálhatja társaságunk, azonban publikálás előtt külön hozzájárulást kérünk.

Szerzői jogok

A konferencia teljes anyaga a szervezők és előadók oltalma alatt áll.

Promóció

A konferencia helyszínén, valamint a konferencia helyszín parkolójában a promóciós anyagok elhelyezése és terjesztése szigorúan tilos és a rendezvényről való azonnali kitiltással jár.

A rendezvényen engedélyezett reklámok írásbeli szponzori szerződés alapján engedélyezettek.

Regisztráció

A jelentkezés kizárólag az űrlapon megadott személy számára érvényes, más személyre csak a regisztráció módosításával és a szervező írásos jóváhagyásával ruházható át.

Vendég és ajánlási lehetőség alapján az ajánlott személlyel külön vesszük fel a kapcsolatot.

Jelentkezés visszautasítása

A szervező elutasíthatja az olyan jelentkezést, amennyiben az – megítélése szerint – jogszabályt, üzleti etikát sérti vagy a szervező jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. Ez a konferencia adatkezelők számára kerül megszervezésre, az előadások során számukra olyan üzleti titkokat fedünk fel, amelyeket nem kívánunk a versenytársaink tudomására hozni.