Adatkezelési tájékoztató

Az Ön alább megjelölt személyes adatait adatkezelőként a Dataprotection.eu Kft. (1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.) kezeli az Ön üzeneteinek megválaszolása céljából.

Az adatkezelő neve és elérhetősége: Dataprotection.eu Kft. (1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.), e-mail: info@dataprotection.eu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: andrea.soos@dataprotection.eu

A kezelt adatok köre: név, üzenet tartalma, időpontja, email cím (emailes megkeresésnél), telefonszám (telefonos megkeresésnél)

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a cél megvalósulásáig (a megkereséssel kapcsolatos levelezés vagy telefonos kommunikáció utolsó elemét követő 90 napig)

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő számára Ön által emailben vagy telefonon küldött megkeresés megválaszolása

Az adatkezelés önkéntes, de adatainak megadása hiányában nem tudjuk az Ön megkereséseit megválaszolni. Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az alábbi email-címre intézett levélben vonhatja vissza: info@dataprotection.eu.

Az adatokhoz kizárólag a Dataprotection.eu Kft. tulajdonosai és munkavállalói férnek hozzá, valamint a lent megjelölt adatfeldolgozók.  

Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk: tudatosan veszünk igénybe az EU-n belüli, lehetőség szerint magyar adatfeldolgozókat. 

Adatfeldolgozóink a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések kapcsán a következők:

  • InterSwitch Kft. (1056 Budapest, Irányi u. 15) - telefonos üzenetek közvetítése
  • Host Europe GmbH (Hansestrasse 111, 51149 Köln, Németország) - webszerver és levelező szerver üzemeltetése. 

Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a Dataprotection.eu Kft. nem végez. 

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.